O2 Hotel Ximen2 - 슈페리어 천두 room
    시먼딩에서 싼 값으로 숙박하시는것을 추천합니다 시설  
     【ximen】시먼역에서 도보 5분 WIFI   케블 TV   분리형 에어컨  냉장고  
     단기 스테이    주간    월간 옷장   책상   주전자   세탁기  
     더블룸   + 시먼 딩과 같은 저렴한 숙박 시설  
     침대 추가 가능   평일 TWD $2090   
     세 번째 사람 플러스 TWD $ (300)  휴일 TWD $2590